fbpx
Terug naar overzicht

Wat is Veldonderzoek

Veldonderzoek, ook wel fieldresearch, is een essentieel onderdeel van veel wetenschappelijke disciplines en marktonderzoek. Het is een systematische methode voor het verzamelen van gegevens en informatie buiten een laboratorium- of kantooromgeving. Dit soort onderzoek biedt waardevolle inzichten in natuurlijke fenomenen, menselijk gedrag en sociale interacties.

Fieldresearch is het tegenovergestelde van deskresearch. Bij het doen van deskresearch wordt er namelijk gebruik gemaakt van literatuur om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Hier vind je meer informatie over deskresearch.

Methoden van veldonderzoek

Er zijn verschillende methoden die worden gebruikt bij fieldresearch, afhankelijk van het specifieke onderzoeksgebied en de beschikbare middelen. Een veelvoorkomende methode is directe observatie, waarbij onderzoekers gedrag, interacties en omgevingsfactoren observeren en opnemen. Dit kan worden gedaan door actieve deelname aan de geobserveerde activiteiten of door hulpmiddelen zoals camera's en audio-opnamen.

Een andere veelgebruikte methode is het uitvoeren van interviews. Dit kan zowel gestructureerd als ongestructureerd zijn. Gestructureerde interviews maken gebruik van vooraf bepaalde vragen en ongestructureerde interviews bieden meer ruimte voor open discussie. Enquêtes zijn ook nuttig bij veldonderzoek, waarbij onderzoekers gestandaardiseerde vragenlijsten kunnen gebruiken om gegevens van een grote groep mensen te verzamelen.

Doelen van veldonderzoek

Het belangrijkste doel van veldonderzoek is het verzamelen van bewijsmateriaal om hypotheses te testen en nieuwe kennis te vergaren. Door directe observaties, interviews, enquêtes en andere technieken te gebruiken, kunnen onderzoekers gegevens verzamelen die representatief zijn voor de werkelijkheid. Dit helpt bij het begrijpen van complexe processen en het identificeren van oorzakelijke verbanden. Fieldresearch stelt onderzoekers ook in staat om gegevens te verzamelen in natuurlijke settings. Hierdoor wordt de externe geldigheid van hun bevindingen vergroot.

Voordelen van fieldresearch

Veldonderzoek biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere onderzoeksmethoden. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van fieldresearch:

  1. Ecologische validiteit: Veldonderzoek vindt plaats in natuurlijke omgevingen, waardoor de resultaten een hoge mate van ecologische validiteit hebben. De bevindingen weerspiegelen de werkelijke omstandigheden en situaties waarin mensen zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat de resultaten directer toepasbaar zijn in real-life scenario's.
  2. Contextuele inzichten: Veldonderzoek stelt onderzoekers in staat om contextuele informatie te verzamelen die niet gemakkelijk kan worden verkregen in laboratorium- of andere gecontroleerde settings. Door directe observaties en interacties in het veld kunnen onderzoekers een dieper begrip krijgen van de sociale, culturele en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het onderzoeksgebied.
  3. Mogelijkheid tot ontdekking: Fieldresearch biedt vaak de mogelijkheid om nieuwe ontdekkingen te doen en onverwachte patronen of fenomenen te identificeren. Omdat onderzoekers in direct contact staan met de realiteit van de onderzoeksomgeving, kunnen ze unieke observaties doen die kunnen leiden tot nieuwe inzichten en hypothesen.
  4. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Veldonderzoek stelt onderzoekers in staat om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen. Ze kunnen hun onderzoeksstrategieën en -methoden aanpassen op basis van nieuwe informatie of situaties die zich voordoen, waardoor ze in staat zijn om effectief en efficiënt gegevens te verzamelen.
  5. Diepgaande en rijke gegevens: Veldonderzoek maakt het mogelijk om gedetailleerde en diepgaande gegevens te verzamelen. Door directe observaties, interviews en andere interactieve methoden kunnen onderzoekers rijke kwalitatieve gegevens verkrijgen die een dieper inzicht bieden in de onderzoeksgebieden. Dit kan waardevol zijn bij het beantwoorden van complexe onderzoeksvragen en het genereren van gedetailleerde beschrijvingen.

Nadelen van fieldresearch

Hoewel veldonderzoek veel voordelen heeft, zijn er ook enkele nadelen waarmee onderzoekers rekening moeten houden:

  1. Tijdsintensief en kostbaar: Veldonderzoek kan veel tijd en middelen vergen. Het plannen van veldwerk, reizen naar de onderzoekslocatie en het verzamelen van gegevens in het veld kunnen tijdrovend en kostbaar zijn. Bovendien kunnen onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer of onverwachte gebeurtenissen, het onderzoeksproces vertragen of bemoeilijken.
  2. Beperkte controle over variabelen: In een veldomgeving hebben onderzoekers vaak beperkte controle over de variabelen die van invloed kunnen zijn op de resultaten. Er kunnen verschillende ongecontroleerde factoren aanwezig zijn die de nauwkeurigheid en generaliseerbaarheid van de bevindingen kunnen beïnvloeden. Dit kan de interpretatie van de resultaten bemoeilijken en de validiteit van het onderzoek beperken.
  3. Ethische overwegingen: Bij fieldresearch kunnen er ethische overwegingen zijn met betrekking tot privacy, toestemming en de mogelijke impact op de onderzochte gemeenschap of natuurlijke omgeving. Onderzoekers moeten ervoor zorgen dat ze de ethische richtlijnen en regelgeving volgen om de rechten en het welzijn van de deelnemers en de omgeving te waarborgen.
  4. Beperkte generaliseerbaarheid: Omdat veldonderzoek vaak plaatsvindt in specifieke natuurlijke settings of gemeenschappen, kan de generaliseerbaarheid van de bevindingen beperkt zijn. De resultaten kunnen mogelijk niet representatief zijn voor andere contexten of populaties. Het is belangrijk om de beperkingen van het veldonderzoek te erkennen en deze in overweging te nemen bij het interpreteren en toepassen van de bevindingen.